چارت مجموعه

عرفان ماهی گیر عرفان ماهی گیر

  1. معاونت منابع انسانی

  2. معاونت بودجه و برنامه ریزی

  3. معاونت پژوهش و فناوری

  4. معاونت دانشجویی

  5. معاونت فناوری دیجیتال

  6. معاونت ساخت و تولید