0
09367707362
سرزمین دانش

آموزش برنامه نویسی Android – پیشرفته

تومان۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲

تعداد دوره

+ ۱۵ دوره تخصصی

تعداد دانشجو

+ ۲۵۰ دانشجو فعال

ساعت پشتیبانی

+ ۴۸۰۰ ساعت شبانه روز

تعداد پروژه

+ ۵۰ پروژه تخصصی