آینده
 

برنامه 5 ساله

1401

کلاس مجازی

خرم آباد، لرستان

راه اندازی سامانه اختصاصی کلاس مجازی سرزمین دانش

1402

پژوهشگاه

خرم آباد، لرستان

توسعه ساختمان مرکزی سرزمین دانش و ایجاد مرکز متمرکز بعنوان پژوهشگاه جهت فعالیت مراکز تحقیقاتی

1403

تین پی

پرداخت الکترونیک

تاسیس و راه اندازی مجموعه تین پی جهت ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی سرزمین دانش

1404

پارک علم و فناوری

خرم آباد، لرستان

توسعه ساختمان مرکزی سرزمین دانش و ایجاد پارک علم و فناوری سرزمین دانش، جهت جمع آوری و سرمایه گذاری تیم های توسعه دهنده

1405

انتشارات سرزمین دانش

خرم آباد، لرستان

توسعه ساختمان مرکزی و تاسیس انتشارات کتب علمی