0
06633425064

تقویم آموزشی دوره های آنلاین

کد کلاس

نام دوره

مدرس

تاریخ شروع

روز و ساعت

شهریه

شعبه

ثبت نام و پرداخت

۱۴۰۲۱

برنامه نویسی پیشرفته اندروید

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۱/۲۵

چهارشنبه ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۴۰۲۲

برنامه نویسی پیشرفته اندروید

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۱/۲۵

چهارشنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۴۰۲۳

برنامه نویسی پیشرفته اندروید

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۱/۲۵

چهارشنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۴۰۳۵

برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۱/۲۸

شنبه ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۹۰۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۴۰۳۶

برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۱/۲۸

شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۹۰۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۴۰۳۷

برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۱/۲۸

شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

۹۰۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۴۰۵۰

دوره جامع برنامه نویسی پایتون

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سه شنبه ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۴۰۵۱

دوره جامع برنامه نویسی پایتون

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سه شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۴۰۵۲

دوره جامع برنامه نویسی پایتون

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سه شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۴۰۸۳

طراحی سایت با زبان PHP و MySQL

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۲/۰۷

دو شنبه ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۴۰۸۴

طراحی سایت با زبان PHP و MySQL

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۲/۰۷

دو شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۴۰۸۵

طراحی سایت با زبان PHP و MySQL

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۲/۰۷

دو شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۵۴۰۱

دوره برنامه نویسی #C و SQL Server

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۲/۰۶

یک شنبه ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۵۴۰۲

دوره برنامه نویسی #C و SQL Server

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۲/۰۶

یک شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۵۴۰۳

دوره برنامه نویسی #C و SQL Server

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۲/۰۶

یک شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۶۰۲۵

دوره طراحی سایت با WordPress

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پنج شنبه ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۶۰۲۶

دوره طراحی سایت با WordPress

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پنج شنبه ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۶۰۲۷

دوره طراحی سایت با WordPress

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پنج شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۱۹۰۸۱

دوره الفبای برنامه نویسی

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۲/۱۱

جمعه ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سرزمین دانش

۲۰۲۰۵

کمپین HTML، CSS و JS

مهندس ماهی گیر

۱۴۰۰/۰۱/۰۲

دو شنبه ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

رایگان

سرزمین دانش